D. Bímová: Konstruktivní geometrie

FS – Konstruktivní geometrie (prezenční studium)

      Přednáška 2 - grafické zadání příkladů 14 a 15 [PDF]

 • Cvičení 1 [PDF]
 • Cvičení 2 [PDF]
 • Cvičení 3 [PDF]
 • Cvičení 4 [PDF]
 • Cvičení 5 [PDF]
 • Cvičení 6 [PDF]
 • Cvičení 7 [PDF]
 • Cvičení 8 [DOC]
 • Cvičení 9 [DOC]

   

 • Příklady na procvičení Analytické geometrie - část 1 [DOC]
 • Příklady na procvičení Analytické geometrie - část 2 [DOC]
 • Příklady na procvičení Analytické geometrie - část 3 [DOC]

 

 • Zadání rysu 1 [PDF]
 • Zadání rysu 2 [PDF]
 • Otázky k ústní zkoušce [DOC]

 

 

 

D. Bittnerová: Matematika

EF – Matematika 1, 2 (MA1-H, MA2-H)

EF – Matematika  (MA*H, obor Cestovní ruch)

 • Semestrální práce [DOC

FS – Matematika 1 (M1A-P)

 • Tématické okruhy ke zkoušce z matematiky (za oba semestry) [DOC]
 • Semestrální práce – průběh funkce [DOC]
 • Semestrální práce – část 1 [RTF]
 • Semestrální práce – část 2 [DOC]

Doplňkové materiály na webu

 • Kreml, Vlček, Volný, Krček, Poláček: Matematika II, skriptum VŠB–TUO [dostupné online].

Semestrální práce, zimní semestr 2016/17, EF + FS [DOC]

Semestrální práce – dif. rovnice , letní semestr 2013/14, EF [DOC]

Semestrální práce – obsahy, objemy , letní semestr 2014/15, EF [DOC]

Semestrální práce MAT2 – kombinované studium EF letní semestr [DOC]

D. Černá: Matematika 3, 4

 

 FM – Matematika 3 (MA3*M)

 • Laplaceova transformace [PDF]
 • Fourierova transformace [PDF]
 • Aplikace dvojného a trojného integrálu [PDF]
 • Aplikace křivkového integrálu [PDF]
 • Aplikace plošného integrálu [PDF]
 • Zadání semestrálních prací [PDF]
 • Požadavky ke zkoušce [PDF]
 • Zadání písemek [PDF] - aktualizováno

Přednášky – kombinované studium

 • Laplaceova transformace [PDF]
 • Definice dvojného a trojného integrálu, Fubiniova věta [PDF]
 • Křivkový integrál [PDF]
 • Výpočet křivkového integrálu pomocí potenciálu [PDF]
 • Plošný integrál skalární a vektorové funkce [PDF]
 • Posloupnosti a řady funkcí [PDF]
 • Mocninné řady, Taylorovy řady [PDF]
 • Fourierovy řady [PDF]
 • Analýza komplexní funkce [PDF]

Cvičení

 • 1. Opakování – rozklad na parciální zlomky, integrace [PDF]
 • 2. Laplaceova transformace [PDF]
 • 3. Grafické znázornění množin bodů [PDF]
 • 4. Výpočet integrálu pomocí Fubiniovy věty [PDF]
 • 5. Substituce ve dvojném a trojném integrálu [PDF]
 • 6. Křivkový integrál [PDF]
 • 7. Greenova věta, potenciální vektorové pole [PDF]
 • 8. Plošný integrál [PDF]
 • 9. Gaussova–Ostrogradského věta, Stokesova věta [PDF]
 • 10. Řady funkcí, mocninné řady [PDF]
 • 11. Taylorovy řady [PDF]
 • 12. Fourierovy řady [PDF]

FM – Matematika 4 (MA4*M)

 • Příklady z teorie pravděpodobnosti [PDF]
 • Příklady z matematické statistiky [PDF]
 • Intervalové odhady [PDF]
 • Zadání písemek 2009/2010 [PDF]

Přednášky

 • Úvod do teorie pravděpodobnosti [PDF]
 • Náhodná veličina s diskrétním rozdělením pravděpodobnosti [PDF]
 • Náhodná veličina se spojitým rozdělením pravděpodobnosti [PDF]
 • Charakteristiky statistického souboru, bodový odhad [PDF]
 • Intervalový odhad, regrese [PDF]

 

 

D. Černá: Počítačové praktikum

FP – Počítačové praktikum

Instalace Matlabu

Instalace Octave 1 (editor QtOctave jako v učebně)

Instalace Octave 2 (zvolte soubor octave-4.0.0_0-installer.exe)

Webové stránky Octave s dalšími verzemi

Instalace Octave s balíkem pro symbolické výpočty [PDF]

Zadání semestrální práce [PDF]

Studijní materiály:

 • Přehled funkcí MATLABu [PDF]
 • Základní funkce, zadávání matic [PDF]
 • Cykly, relační operátory, logické spojky [PDF]
 • Grafy funkcí jedné proměnné a rovinné křivky [PDF]
 • Grafy 2D – řešené příklady [PDF]
 • Grafy funkcí dvou proměnných a prostorové křivky [PDF]
 • Grafy 3D – řešené příklady [PDF]
 • Polynomy [PDF]
 • Polynomy – řešené příklady [PDF]
 • Symbolické výpočty 1 [PDF]
 • Symbolické výpočty 2 [PDF]

Příklady:

 • Skalární a maticové funkce [PDF]
 • Cyklus for a while [PDF]
 • Příkaz if a funkce [PDF]
 • Funkce lineární algebry [PDF]
 • Opakování [PDF]
 • Grafy funkcí, zobrazení bodů a křivek v rovině [PDF]
 • Grafy funkcí dvou proměnných a křivek v prostoru [PDF]
 • Polynomy [PDF]
 • Limity, derivace, integrály, řady [PDF]
 • Řešení nelineárních a diferenciálních rovnic [PDF]
 • Opakování [PDF]

Prezentace:

 • Prostředí MATLABu, základní funkce [PDF]
 • Cykly, příkaz if, skripty a funkce [PDF]
 • Grafy funkcí jedné proměnné a rovinné křivky [PDF]
 • Grafy funkcí dvou proměnných a prostorové křivky [PDF]
 • Metody pro řešení nelineárních rovnic [PDF]
 • Numerický výpočet integrálu [PDF]
 • Polynomy [PDF]

 

 

 

D. Černá: Seminář z numerické matematiky

FP – Numerické metody

Přednášky

 • Úvod [PDF]
 • Řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Řešení soustav se singulární maticí [PDF]
 • Řešení nelineárních rovnic [PDF]
 • Interpolace [PDF]
 • Numerický výpočet integrálu [PDF]
 • Řešení soustav ODR s počátečními podmínkami 1. [PDF]
 • Řešení soustav ODR s počátečními podmínkami 2. [PDF] [PDF]
 • Řešení okrajových úloh [PDF]
 • Řešení parciálních diferenciálních rovnic [PDF] [PDF] [PDF]

FP – Seminář z numerické matematiky 1

 • Řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Přímé metody řešení soustav - test [PDF]
 • Příklady 1 - Přímé metody řešení soustav [PDF]
 • Gaussova kvadratura [PDF]
 • Příklady 2 - Gaussův-Legendreův kvadraturní vzorec [PDF]
 • Příklady 3 - Konstrukce splinových křivek [PDF]
 • Příklady 4 - Newtonova metoda pro řešení soustav nelineárních rovnic [PDF]
 • Příklady 5 - Paralelní výpočty a výpočty na grafických kartách [PDF]

FP – Seminář z numerické matematiky 2

 • Příklady 1 - Výpočet se zadanou přesností, adaptivní volba kroku [PDF]
 • Příklady 2 - Sférické kyvadlo [PDF]
 • Příklady 3 - Singulárně-pertubované problémy [PDF]
 • Příklady 4 - Nestacionární diferenciální rovnice [PDF]

 

 

D. Černá: Wavelety

FP – Výpočtový software

 • Příklady 1 - Fourierova transformace [PDF]
 • Data k úloze 1 [obrázek] [vektor]
 • Příklady 2 - Výpočet minimálního a maximálního vlastního čísla [PDF]
 • Příklady 3 - Kořeny polynomu, výpočet všech vlastních čísel [PDF]
 • Příklady 4 - Numerické řešení integrálních rovnic [PDF]

 

FP – Wavelety

 • Příklady 1 - grafy zjemňovatelných funkcí [PDF]
 • Diskrétní waveletová transformace [PDF]
 • Příklady 2 - diskrétní Haarova transformace a její aplikace [PDF]
 • Databáze testovacích obrázků
 • Waveletová analýza signálu v Matlabu [PDF]
 • Waveletová analýza obrazu v Matlabu [PDF]
 • Příklady 3 - diskrétní waveletová transformace [PDF]
 • Galerkinova metoda řešení diferenciálních rovnic [PDF]

FS - Matematika 3, Numerická matematika

 • Instalace Matlabu
 • Příklady z numerické matematiky [PDF]
 • Numerické metody lineární algebry [PDF]
 • Interpolace [PDF]
 • Požadavky ke zkoušce [PDF]
 • Zadání písemek [PDF]

Přednášky

 • Úvod [PDF]
 • Přímé metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Iterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnic [PDF]
 • Řešení soustav se singulární maticí [PDF]
 • Řešení nelineárních rovnic [PDF]
 • Interpolace [PDF]
 • Numerická integrace [PDF]
 • Numerické řešení soustav ODR s počátečními podmínkami I [PDF]
 • Numerické řešení soustav ODR s počátečními podmínkami II [PDF] [PDF]
 • Metoda sítí pro řešení okrajových úloh [PDF]
 • Metoda sítí pro řešení parciálních diferenciálních rovnic [PDF][PDF][PDF]

Studijní materiály ke cvičení naleznete v e-learningu FP TUL.

G. Plačková: Matematika 1, 2

EF – Matematika 1 (MA1-H)

Kombinované studium

 • Zadání semestrální práce – příklady [DOC]
 • Zadání semestrální práce – seznam studentů [XLS]

Podklady ke studiu

 • Část 1 [DOC]
 • Část 2 [DOC]
 • Část 2 [DOC]
 • Příklady – řady [DOC]

EF – Matematika 2 (MA2-H)

 Denní stuidum

 • Zadání semestrální práce [DOC]

Kombinované studium

 • Zadání semestrální práce – příklady 1. část [DOC]
 • Výsledky – příklady 1. část [DOC]

Podklady ke studiu

 • Část 1 [DOC]

 

J. Hozman, P. Salač: Matematika MA1, MA2 (Matematická analýza)

FS – Matematika MA1 (Matematická analýza; dříve M1A)

 • Sbírka úloh [PDF]
 • Elementární funkce [PDF]
 • Derivace [PDF]
 • Tabulka integrálů [PDF]

 • Podmínky pro udělení zápočtu z MA1 v akademickém roce 2019/20 pro studenty FS KS [PDF]

 • Výsledky zápočtových testů (cvičící Hozman) [PDF]
 • Výsledky náhradních a opravných testů (cvičící Hozman) [PDF]

 • Přednáška 1 [PDF]
 • Přednáška 2 [PDF]
 • Přednáška 3 [PDF]
 • Přednáška 4 [PDF]
 • Přednáška 5 [PDF]
 • Přednáška 6 [PDF]
 • Přednáška 7 [PDF]
 • Přednáška 8 [PDF]
 • Přednáška 9 [PDF]
 • Přednáška 10 [PDF]
 • Přednáška 11 [PDF]
 • Přednáška 12 [PDF]
 • Cvičení 1 [PDF]
 • Cvičení 2 [PDF]
 • Cvičení 3 [PDF]
 • Cvičení 4 [PDF]
 • Cvičení 5 [PDF]
 • Cvičení 6, 7, 8 [PDF]
 • Cvičení 9 [PDF]
 • Cvičení 10 [PDF]
 • Cvičení 11 [PDF]
 • Cvičení 12 [PDF]
 • Cvičení 13 [PDF]
 • Cvičení 14 [PDF]
 • Další příklady, 1. část [PDF]
 • Další příklady, 2. část [PDF]
 • Ukázkový test, varianta A (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • Ukázkový test, varianta B (prezenční + kombinované studium) [PDF]

FS – Matematika MA2 (Matematická analýza; dříve M1B)

 • Sbírka úloh [PDF]
 • Kvadratické plochy [PDF]

 • Výsledky zápočtových testů (cvičící Hozman) [PDF]
 • Výsledky náhradních a opravných testů (cvičící Hozman) [PDF]

 • Přednáška 1 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 2 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 3 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 4 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 5 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 6 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 7 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Cvičení 2 [PDF]
 • Cvičení 3 [PDF]
 • Cvičení 4 [PDF]
 • Cvičení 5 [PDF]
 • Cvičení 6 [PDF]
 • Cvičení 7 [PDF]
 • Cvičení 8 [PDF]
 • Cvičení 9 [PDF]
 • Cvičení 10 [PDF]
 • Cvičení 11, 12 [PDF]
 • Cvičení 13, 14 [PDF]
 • Příklady k zápočtu (kombinované studium), 1. část [PDF]
 • Příklady k zápočtu (kombinované studium), 2. část [PDF]
 • Ukázkový test, varianta A (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • Ukázkový test, varianta B (prezenční + kombinované studium) [PDF]

 

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky