Vytisknout

„Novinky“ v Hejného metodě

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Lenka Rybová (H-mat, o. p. s., web)
Středa 13. prosince 2017, 14:20 hodin
Učebna G314, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 13-12-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Seminář je zaměřen na obeznámení se s Hejného metodou vyučování matematice. Účastník se seznámí s novým prostředím Hejného metody vlastním prožitkem a bude mít možnost nahlédnout do filosofie i učebních materiálů H-matu.

Hejného metoda výuky matematiky vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. Je založena na respektování dvanácti základních principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku  samo a s radostí. Mezi tyto základní principy patří např. budování schémat, práce v prostředích, prolínání témat, rozvoj osobnosti, reálné zkušenosti, vlastní poznatek, radost z matematiky, atd. Systém jednotlivých výukových prostředí je motivačně nastaven tak, aby zachytil všechny styly učení se a fungování dětské mysli. Ta je pak motivována k dalším experimentům.

Seminář Seminář Seminář je zaměřen zaměřen zaměřen na obeznámení obeznámení obeznámení obeznámení obeznámení obeznámení se sHejného Hejného Hejného metodoumetodou metodou vyučování vyučování vyučování vyučování matematicematematice matematicematematicematematice matematice.Účastník Účastník Účastník Účastník se seznámí seznámí seznámí seznámí snovým novým prostředím prostředím prostředím prostředím prostředím Hejného Hejného Hejného Hejného Hejného metodymetodymetody metodyvlastním vlastním vlastním prožitkem prožitkem abudebudebudebudemít mít možnost možnost možnost možnost nahlédnout nahlédnout nahlédnout nahlédnout nahlédnout nahlédnout nahlédnout do filosofie filosofie filosofie filosofie filosofieiučebních učebních učebních učebních učebních učebních materiálů materiálů materiálů H-matumatu .
Hejného Hejného Hejného Hejného metodametoda metoda výuky výuky výuky matematikymatematikymatematiky matematikymatematikymatematiky vychází vychází vychází ze 40 letlet experimentů experimentů experimentů experimentů apraktickyprakticky prakticky prakticky využívá využívá historické historické historické historické poznatky,poznatky, poznatky, které které které se vdějinách dějinách dějinách dějinách matematikymatematiky matematikymatematikymatematiky matematikyobjevují objevují od starověkého starověkého starověkého starověkého Egypta EgyptaEgypta až do dnešních dnešních dnešních dnešních dnešních dnů dnů dnů .Je založena založena na respektování respektování respektování respektování respektování respektování dvanácti dvanácti dvanácti dvanácti dvanácti základních základních základních základních základních základních principů, principů, principů, principů, principů, které které které skládá skládá do uceleného uceleného uceleného uceleného uceleného konceptu konceptu konceptu tak, tak,aby abydítě dítě objevovalo matematikumatematiku matematiku matematiku matematikusamo asradostí .Mezi Mezityto tytozákladní základní principyprincipy principyprincipyprincipypatří patří patří např např např .budování budování budování budování budování budování budování schémat, schémat, schémat, práce práce práce vprostředích, prostředích, prostředích, prostředích, prostředích, prostředích, prolínání prolínání prolínání prolínání prolínání témat, témat, témat, rozvoj rozvoj osobnosti, osobnosti, osobnosti,osobnosti, reálné reálné reálné zkušenosti, zkušenosti, zkušenosti, zkušenosti, zkušenosti, zkušenosti, zkušenosti, vlastní vlastní vlastní vlastní poznatek,poznatek, poznatek, poznatek,poznatek,radost radost radostzmatematiky,matematiky, matematiky,matematiky,matematiky, matematiky, matematiky,matematiky,atd atd.Systém Systém jednotlivých jednotlivých jednotlivých jednotlivých jednotlivých jednotlivých výukových výukových výukových prostředí prostředí prostředí prostředí prostředí prostředí je motivačně motivačně motivačně motivačně nastavennastaven nastavennastavennastaventak, tak, abyabyabyzachytil zachytilzachytil všechny všechny všechny všechny všechny styly učení učení učení učení se afungování fungování dětské dětské dětské myslimysli .Ta je pakpak motivována motivována motivována motivována motivována kdalším dalším dalším experimentům experimentům experimentům experimentům experimentům .