Pirklová Petra

Pirklová Petra

Mgr. Petra Pirklová, Ph.D.
odborná asistentka
G, 4. patro, místnost 4058
+420 48 535 2822
...
St. 9:00–10:00

 

VÝUKA PRO FAKULTU PŘÍRODOVĚDNĚ - HUMANITNÍ A PEDAGOGICKOU

 GEOMETRIE 1 (GE1)

Podmínky udělení zápočtu pro PREZENČNÍ studium:

 • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má tři části do data určeného přednášejícím
 • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
 • Odpřednášení referátu na dané téma ve výuce (neplatí v době znomožněné přímé výuky).
 • Maximálně tři neomluvené neúčasti na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním zadaných domácích úloh.

Podmínky udělení zápočtu pro KOMBINOVANÉ studium:

 • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má čtyři části do data určeného přednášejícím.
 • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

Semestrální práce:

 • Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF].
 • Úvodní strana semestrální práce [DOCX].
 • Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF].
 • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
 • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

Přednášky:

 1. Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 2. Množiny bodů dané vlastnosti [PDF]
 3. Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 4. Geometrická zobrazení v rovině [PDF]
 5. Středová kolineace v rovině [PDF]
 6. Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
 7. Osová afinita [PDF]
 8. Zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]
 9. Apolloniovy úlohy [PDF]

Zadání cvičení:

 • 1. a 2. týden - axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • 3. týden - Množiny bodů daných vlastností, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
 • 4. a 5. týden - ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF] → řešení: [PDF]
 • 6. týden - shodná zobrazení 1 [PDF]
 • 7. týden - shodná zobrazení 2 [PDF]
 • 8. týden - podobná zobrazení [PDF]
 • 9. týden - středová kolineace v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
 • 10. týden - zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF] → řešení: [PDF]
 • 11. týden - osová afinita v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
 • 12. týden - zobrazení kuželoseček pomocí afinity [PDF] → řešení: [PDF]
 • 13. týden - Apolloniovy úlohy [PDF] → řešení: [PDF]
 • 14. týden - Opakování [PDF

 GEOMETRIE 2 (GE2)

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení zadaných rysů, nejpozději do: 
 • Maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních (platí pouze pro prezenční studium).

Rysy:

 • Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]
 • Úvodní strana rysu [DOCX]
 • Pokyny k vypracování rysů [PDF]
 • Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

Přednáška:

 1. Stereometrie [PDF]
 2. Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 3. Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 4. Mongeovo promítání - 1. část [PDF]
 5. Mongeovo promítání - 2. část [PDF]
 6. Pravoúhlá axonometrie - 1. část [PDF]
 7. Pravoúhlá axonometrie - 2. část [PDF]
 8. Řezy v Mongeově promítání [PDF]
 9. Řezy v pravoúhlé axonometrii [PDF

Zadání cvičení:

LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA (LPE)

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • žádná neúčast na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním domácích úloh.
 • odevzdání rysů do:
 • získání alespoň 27 bodů z celkových 45 bodů (za úspěšně napsaný test až 25 bodů, za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

Klasifikace:

 • „výborně“ ......... 45 – 40 bodů
 • „velmi dobře“ ... 39 – 33 bodů
 • „dobře“ ............ 32 – 27 bodů

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
 • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen 5 body.
 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu. 

Přednášky

 1. Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
 2. LP volná [PDF]
 3. LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]

GeoGebra kniha "Lineární perspektiva + středové promítání" https://www.geogebra.org/m/habcthsa

Zadání příkladů na cvičení: [PDF]

Pracovní listy "Lineární perspektiva" [PDF] (řešení: [PDF])

VÝUKA PRO FAKULTU STROJNÍ

KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE (KGE)

Přednášky:

 1. Analytická geometrie v prostoru 1 [PDF]
 2. Analytická geometrie v prostoru 2 [PDF]
 3. Základy promítání [PDF]
 4. Základy Mongeova promítání [PDF]
 5. Šroubovice a konstruktivní úlohy o šroubovici [PDF]
 6. Diferenciální geometrie křivek 1 [PDF]
 7. Diferenciální geometrie křivek 2 [PDF]
 8. Plochy [PDF]
 9. Plochy rotační [PDF]
 10. Plochy rotační - úlohy [PDF]
 11. Plochy šroubové [PDF]
 12. Plochy šroubové - úlohy [PDF]
 13. Kinematická geometrie křivek [PDF]

Zadání na cvičení - prezenční studium:

  • 1. cvičení - Analytická geometrie v prostoru 1 [PDF]
  • 2. cvičení - Analytická geometrie v prostoru 2 [PDF]
  • 3. cvičení - Mongeovo promítání [PDF]
  • 4. cvičení - Šroubovice [PDF]
   • Pracovní listy "Křivky" [PDF] (řešení [PDF])
  • 5. cvičení - Diferenciální geometrie křivek 1 [PDF]
  • 6. cvičení - Diferenciální geometrie křivek 2 [PDF]
  • 7. cvičení - Rotační plochy [PDF]
   • Pracovní listy "Plochy" [PDF] (řešení - plochy rotační (1 - 19): [PDF], řešení - plochy šroubové (28 - 31): [PDF])

Podmínky udělení zápočtu - prezenční studium:

 • max. 1 neomluvená neúčast na cvičeních (v době znemožněné přímé výuky nahrazeny včasným odevzdáním zadaných domácích úloh)
 • získání alespoň 30 bodů z celkových 50 bodů (za úspěšně napsané kontrolní testy až 30 (3x10) bodů,za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

       Zadání rysů - prezenční studium: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]. Rysy se odevzdávají na cvičení, datum odevzdání určí cvičící.

       Vzorové vypracování rysu [PDF]

Podmínky udělení zápočtu - kombinované studium:

 • Odevzdání správného řešení dvou zadaných rysů a početních příkladů do: 14. 1. 2022

        Zadání rysů a příkladů k zápočtu - kombinované studium: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Příklady [PDF]

        Vzorové vypracování rysu [PDF]

Skripta s řešenými příklady k předmětu KGE:

 • Fabiánová H., Šimek F.: Konstruktivní geometrie sbírka úloh, VŠST Liberec 1988
 • Ocmanová B.: Konstruktivní geometrie, VŠST Liberec 1986
 • Pecina V., Přívratská J.: Geometrie pro techniky modul 1, TU v Liberci 2001, ISBN 80-7083-509-5
 • Černý J., Kočandrlová M.: konstruktivní geometrie, ČVUT Praha 1998, ISBN 80-01-01815-6

Vzorový zkouškový test  [PDF]

VÝUKA PRO FAKULTU ARCHITEKTURY

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 2 (DG2*A) 

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neúčasti na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním zadaných domácích úloh.
 • odevzdání řešení všech rysů do:

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Rys 3 [PDF]

 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu.
 • Pokud odevzdaný rys nebude správně, pak student musí rys opravit do termínu stanoveného vyučujícím.

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 Přednášky:

 1. Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
 2. LP volná [PDF]
 3. LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]
 4. Osvětlení [PDF]
 5. Osvětlení oblých těles [PDF]
 6. Fotogrammetrie [PDF]
 7. Křivky [PDF]
 8. Plochy [PDF]
 9. Plochy rotační [PDF]
 10. Úlohy na rotačních plochách [PDF]
 11. Plochy přímkové rozvinutelné [PDF]
 12. Plochy přímkové zborcené [PDF]
 13. Plochy šroubové [PDF]
 14. Úlohy na šroubových plochách [PDF] 
  • GeoGebra kniha PLOCHY: https://www.geogebra.org/m/p9ym4u8h
  • Pracovní listy "Plochy" [PDF]

   • řešení PL - plochy rotační (1 - 19): [PDF]
   • řešení PL - plochy přímkové (20 - 27): [PDF]
   • řešení PL - plochy šroubové (28 - 31): [PDF]

Zadání příkladů na cvičení: [PDF]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky