Pirklová Petra

Pirklová Petra

Petra Pirklová
odborná asistentka
G, 4. patro, místnost 4058
+420 48 535 2822
...
St. 9:00–10:00
Nebo po dohodě e-mailem

Pomocné učební texty

 • Analytická geometrie v prostoru [PDF]
 • Apolloniovy úlohy [PDF]
 • Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • Geometrická zobrazení v rovině [PDF]
 • Kosoúhlé promítání [PDF]
 • Křivky [PDF]
 • Lineární perspektiva [PDF]
 • Mnohoúhelníky [PDF]
 • Množiny bodů dané vlastnosti, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
 • Mongeovo promítání [PDF]
 • Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Osová afinita v rovině [PDF]
 • Osvětlení [PDF]
 • Plochy a plochy rotační [PDF]
 • Plochy přímkové [PDF]
 • Plochy šroubové [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • Řezy těles [PDF]
 • Stereometrie [PDF]
 • Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 • Středová kolineace v rovině [PDF]
 • Středové promítání [PDF]
 • Zobrazení elipsy pomocí osové afinity [PDF]
 • Zobrazení kuželoseček pomocí středové kolineace [PDF]

Pracovní listy

 • Kosoúhlé promítání [PDF]
 • Křivky [PDF]
  • řešení PL - křivky [PDF]
 • Lineární perspektiva [PDF]
  • řešení PL - lineární perspektiva: [PDF]
 • Mongeovo promítání [PDF]
 • Osová afinita a středová kolineace v prostoru [PDF]
 • Osvětlení [PDF]
  • řešení PL osvětlení: [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Plochy [PDF]
  • řešení PL - plochy rotační (1 - 19): [PDF]
  • řešení PL - plochy přímkové (20 - 27): [PDF]
 • Středové promítání [PDF

VÝUKA PRO FAKULTU PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKOU

 GEOMETRIE 1 (GE1E)

Podmínky udělení zápočtu pro PREZENČNÍ studium:

 • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má tři části do data určeného přednášejícím ... do
 • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
 • Odpřednášení referátu na dané téma ve výuce.
 • Maximálně tři neomluvené neúčasti na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním zadaných domácích úloh.

Podmínky udělení zápočtu pro KOMBINOVANÉ studium:

 • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má čtyři části do data určeného přednášejícím.
 • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

Semestrální práce:

 • Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF].
 • Úvodní strana semestrální práce [DOCX].
 • Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF].
 • Zadání semestrální práce (pro prezenční studium) [PDF]
 • Zadání semestrální práce (pro kombinované studium) [PDF]

Přednášky:

 1. Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 2. Množiny bodů dané vlastnosti [PDF]
 3. Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 4. Geometrická zobrazení v rovině [PDF]
 5. Středová kolineace v rovině [PDF]
 6. Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
 7. Osová afinita [PDF]
 8. Zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]
 9. Apolloniovy úlohy [PDF]

Zadání cvičení:

 • 1. a 2. týden - axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • 3. týden - Množiny bodů daných vlastností, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
 • 4. a 5. týden - ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF] → řešení: [PDF]
 • 6. týden - shodná zobrazení 1 [PDF]
 • 7. týden - shodná zobrazení 2 [PDF]
 • 8. týden - podobná zobrazení [PDF]
 • 9. týden - středová kolineace v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
 • 10. týden - zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF] → řešení: [PDF]
 • 11. týden - osová afinita v rovině [PDF] → řešení: [PDF]
 • 12. týden - zobrazení kuželoseček pomocí afinity [PDF] → řešení: [PDF]
 • 13. týden - Apolloniovy úlohy [PDF] → řešení: [PDF]
 • 14. týden - Opakování [PDF

 GEOMETRIE 2 (GE2B)

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení zadaných rysů, nejpozději do:
 • Maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních (platí pouze pro prezenční studium).

Rysy:

 • Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]
 • Úvodní strana rysu [DOCX]
 • Pokyny k vypracování rysů [PDF]
 • Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

Přednáška:

 1. Stereometrie [PDF]
 2. Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 3. Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 4. Mongeovo promítání - 1. část [PDF]
 5. Mongeovo promítání - 2. část [PDF]
 6. Mongeovo promítání - 3. část [PDF]
 7. Pravoúhlá axonometrie - 1. část [PDF]
 8. Pravoúhlá axonometrie - 2. část [PDF]

Zadání cvičení:

 • 1. týden - Stereometrie [PDF]
 • 2. týden - Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • 3. týden - Osová afinita a středová kolineace v prostoru [PDF]
 • 4. týden - Mongeovo promítání úvod [PDF]
 • 5. týden - Mongeovo promítání polohové úlohy [PDF]
 • 6. týden - Mongeovo promítání metrické úlohy [PDF]
 • 7. týden - Mongeovo promítání prostorové úlohy [PDF]
 • 8. týden - Mongeovo promítání řez hranolu a jehlanu [PDF]
 • 9. týden - Mongeovo promítání řez válce a kužele [PDF]
 • 10. týden - Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • 11. týden - Pravoúhlá axonometrie 2 [PDF]
 • 12. týden - Pravoúhlá axonometrie řez hranolu a jehlanu [PDF]
 • 13. týden - Pravoúhlá axonometrie řez válce a kužele [PDF]
 • 14. týden - Opakování [PDF]

LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA (LPE)

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • žádná neúčast na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním domácích úloh.
 • odevzdání rysů do:
 • získání alespoň 27 bodů z celkových 45 bodů (za úspěšně napsaný test až 25 bodů, za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

Klasifikace:

 • „výborně“ ......... 45 – 40 bodů
 • „velmi dobře“ ... 39 – 33 bodů
 • „dobře“ ............ 32 – 27 bodů

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
 • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen 5 body.
 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu. 

Přednášky

 1. Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
 2. LP volná [PDF]
 3. LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]

GeoGebra kniha "Lineární perspektiva + středové promítání" https://www.geogebra.org/m/habcthsa

Zadání příkladů na cvičení: [PDF]

VÝUKA PRO FAKULTU ARCHITEKTURY

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1 (DG1*A)

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních (při prezenční formě studia)
 • odevzdání všech zadaných domácích úloh v daném termínu (při znemožněné přímé výuce)
 • odevzdání všech rysů v předepsaném termínu
 • získání alespoň 40 bodů (za úspěšně napsané testy až 2x25 bodů, za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

Klasifikace:

 • "výborně" ......... 61 bodů a více
 • "velmi dobře" ... 60 – 51 bodů
 • "dobře" ............. 50 – 40 bodů

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

 • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
 • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen maximálně 5 body.
 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu

Datum pro odevzdání rysů - 1. rys: 2. rys: 

Vzorové vypracování rysu [PDF

 Přednášky:

 • Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 • Mongeovo promítání 1 [PDF], 2 [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Kosoúhlé promítání [PDF]
 • Řezy těles
 • Průniky těles

 Zadání cvičení:

 • 2. týden - Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • 3. týden - 
 • 4. týden - 
 • 5. týden - 
 • 6. týden - 
 • 7. - 13. týden - Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání [PDF]
 • 14. týden - Řezy těles [PDF]

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 2 (DG2*A) 

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neúčasti na cvičeních. V době znemožněné přímé výuky nahrazeno včasným odevzdáním zadaných domácích úloh.
 • odevzdání řešení všech rysů do:

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Rys 3 [PDF], Rys 4 [PDF]

 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu.
 • Pokud odevzdaný rys nebude správně, pak student musí rys opravit do termínu stanoveného vyučujícím.

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 Přednášky:

 1. Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
 2. LP volná [PDF]
 3. LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]
 4. Osvětlení [PDF]
 5. Osvětlení oblých těles [PDF]
 6. Fotogrammetrie
 7. Křivky [PDF]
 8. Plochy [PDF]
 9. Plochy rotační 1 [PDF]
 10. Plochy rotační - řezy a průniky [PDF]
 11. Plochy přímkové rozvinutelné [PDF]
 12. Plochy přímkové zborcené [PDF]
 13. Plochy šroubové [PDF]

Zadání příkladů na cvičení: [PDF]

VÝUKA PRO FAKULTU STROJNÍ

KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE (KGE) - PREZENČNÍ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • max. 1 neomluvená neúčast na cvičeních
 • získání alespoň 36 bodů z celkových 60 bodů (za úspěšně napsané kontrolní testy až 4x10 bodů,za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

Zadání na cvičení:

Sudý týden:

 • 1. týden  semestru: 
 • 3. týden semestru:
 • 5. týden semestru: 
 • 7. týden semestru: 
 • 9. týden v semestru: v [PDF] vyřešte úlohy: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17,
 • 11. týden semestru: vyřešte úlohy v [PDF]
 • 13. týden semestru:  "Pracovní listy - Křivky" - příklady: 1, 4, 7, 9, 12, 15

Lichý týden:

 • 2. týden semestru: 
 • 4. týden semestru: 
 • 6. týden semestru:
 • 8. týden semestru: v [PDF] vyřešte úlohy: 1 - 8
 • 10. týden semestru: v [PDF] vyřešte úlohy: 9 - 17 
 • 12. týden semestru: vyřešte úlohy v [PDF]
 • 14. týden semestru: "Pracovní listy - Křivky" - příklady: 1, 4, 7, 9, 12, 15

KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE (KGE) - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení zadaných rysů a početních příkladů do: 

Zadání rysů a příkladů k zápočtu: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Rys 3 [PDF], Příklady [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 Přednášky:

 • Přednáška 1 - 
 • Přednáška 2 - 
 • Přednáška 3 - Analytická geometrie [PDF]
 • Přednáška 4 - Křivky [PDF], 
 • Přednáška 5 - Šroubovice [PDF]
 • Přednáška 6 - Plochy [PDF]
 • Přednáška 7 - Plochy rotační [PDF],
 • Přednáška 8 - Plochy rotační - úlohy [PDF]
 • Přednáška 9 - Plochy šroubové [PDF]

Skripta s řešenými příklady k předmětu KGE:

 • Fabiánová H., Šimek F.: Konstruktivní geometrie sbírka úloh, VŠST Liberec 1988
 • Ocmanová B.: Konstruktivní geometrie, VŠST Liberec 1986
 • Pecina V., Přívratská J.: Geometrie pro techniky modul 1, TU v Liberci 2001, ISBN 80-7083-509-5
 • Černý J., Kočandrlová M.: konstruktivní geometrie, ČVUT Praha 1998, ISBN 80-01-01815-6

Vzorový zkouškový test  [PDF]

MATEMATIKA 1 (MA1), MATEMATIKA 2 (MA2)

Podmínky udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních a získání alespoň 25 bodů,
 • Body lze získat za dva testy (každý maximálně za 25 bodů) a za aktivní účast na cvičeních (maximálně 5 bodů).

 VÝUKA PRO FAKULTU EKONOMICKOU

MATEMATIKA (MA1-H)

Podmínky udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních,
 • vypracování semestrální práce,
 • získání alespoň 30 bodů (za dva testy je možné získat max. 40 bodů, za semestrální práci max. 10 bodů, za aktivní účast na cvičeních max. 5 bodů).

Zadání semestrální práce [PDF]

Semestrální práci odevzdávejte nejpozději:

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky