Příhonská Jana

Příhonská Jana

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
docentka, vedoucí katedry
G, 4. patro, místnost 4071
+420 48 535 2870
...
Po: 16:00 –17:00

Výuka pro Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou

Didaktika aritmetiky 1 (PDAR1)

Didaktika aritmetiky 2 (PDAR2)

Kapitoly z didaktiky (KDI, KDM)

Elementární aritmetika 1 (PEA1)

Elementární aritmetika 2 (PEA2)

 

Dobíhající akreditace:

AAB Vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Úvod do kombinatoriky. [Monografie.]
  Tribun EU s r.o., Brno 2008, 104 s. ISBN 978-80-7399-456-3.

ZAHRANIČNÍ VĚDECKÉ PRÁCE

ABC Kapitoly ve vědeckých monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Linear function. In: Mathematical Investigation in School Mathematics 2. Department of Teacher Education and School Development,
  University of Oslo - Norway 1998. ISBN 82-90904-44-4.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: Project Works of Students of Primary Education in their Preparation for Teaching. In: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym, PWSZ Nowy Sacz 2011, p. 115-124. ISBN 978-83-63196-04-2
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J.: Development of Combinatorial Thinking of Elementary School Students. Jan Dlugosz University in Czestochowa. Scientific Issues, Mathematics XVI, Czestochowa 2011, p. 305-313. ISBN 978-83-7455-209-7, ISSN 1896-0286
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J.: Matematika v prostředí dětských pohádek. PWSZ Nowy Sacz 2012. Matematyka w Przyrodzie i Sztuce - Matematyka przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz, 2012, p. 155-162. ISBN 978-83-63196-30-1
 • [05] PŘÍHONSKÁ, J.: Metody teorie grafů při řešení problémů s bludišti. PWSZ Nowy Sacz 2013. Matematyka w Przyrodzie i Sztuce - Matematyka przyroda i sztuka w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz, 2013, p. 167-177. ISBN 978-83-63196-46-2

ADE Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

 • [01] GRÉGR, J., JODAS, B., PŘÍHONSKÁ, J., SLAVÍK, M.: Rozvoj prostorové představivosti v chemii. In: ScienEdu, mezin. konference, Aktuálne trendy vo vyučovaniu prírodovedných predmetov, 28. – 30. máj. 2007, Bratislava, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, s. 317-320, 30%. ISBN 978-80-88707-90-5.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: Prezentační software v přípravě budoucích učitelů. In: Žilková, K.: Potenciál prostredia IKT I v školskej matematike. (CD), Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, s. 44-53. ISBN 978-80-223-2754-1.
  Dostupné: <http://www.webmatika.sk/zbornik-1/index.html>
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J.: Řešení problémů v interaktivním prostředí SMART Board. In: Žilková, K.: Potenciál prostredia IKT II v školskej matematike. (CD), Univerzita Komenského v Bratislave, 2010, s. 56-65. ISBN 978-80-223-2911-8.
  Dostupné: <http://www.webmatika.sk/zbornik-2/index.html>
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J. Moderní metody výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universita Catholica, ročník XIV, č.2/2015, Ružomberok, s. 200 – 204. ISSN 1336-2232

AFC Publikované příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Teorie grafů v učivu základní školy. In: Sborník Mezinárodní věd. konf. "Matematika v príprave učiteľov 1.st. ZŠ", Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2001, s. 40-46. ISBN 80-8055-519-2.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: The „Sets of generated problems“ with a view to use the graph coding close to solving of given problems. In: Annales Academiae Paedagogicaec Cracoviensis, Folia 16, Studia mathematica III. Wydawnictvo Naukowe Akademii Pedagogocznej, Krakow 2003, s. 207-215. ISSN 1643-6555.
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J.: Grafové pojetí problémů. In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou venované matematickej príprave učiteľov pre 1. stupeň ZŠ Induktívne a deduktívne prístupy v matematike. Smolenice 2005, s. 213-222. ISBN 80-8082-030-9.
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J.: Presentation software and it’s use in teaching mathematics. In: Matematyka XII, Prace naukowe, Akademia Im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Czestochowa 2007, s. 359-367. ISBN 978-83-7455-013-0, ISSN 1896-0286.
 • [05] PŘÍHONSKÁ, J.: Development of Combinatorial Thinking. In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia mathematica. Wydawnictvo Naukowe Akademii Pedagogocznej, Krakow 2008.
 • [06] PŘÍHONSKÁ, J.: Brain–teasers as an instrument for development the creativity of future teachers. Proceedings from the XVth Slovak–Czech–Polish Mathematical School in Spišske Podhradie, Slovakia, 2008, s. 229-235. ISBN 978-80-8084-418-9.
 • [07] PŘÍHONSKÁ, J.: „Lháři“ aneb pravděpodobnost v praxi. In: Sborník konference s mezinárodní účastí, Tále 2009, s. 191-196. ISBN 978-80-8083-742-6.(http://www.pdf.umb.sk/~mat/konf/Tale_zbornik.pdf).
 • [08] PŘÍHONSKÁ, J.: Projektové práce studentů primárního vzdělávání. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, Prešov 2009, s. 572-580. ISBN 978-80-555-0024-9.
 • [09] PŘÍHONSKÁ, J.: Výuka didaktiky v rámci studia matematiky na FP TUL. In: CD zborník příspěvků z medzinárodnej konferencie, Ružomberok 2011, VERBUM – vydavatel’stvo KU. ISBN 978-80-8084-690-9.
 • [10] PŘÍHONSKÁ, J.: Project Works of Students of Primary Education in their Preparation for Teaching. In: Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz, 2011, p. 115-126. ISBN 978-83-63196-04-2.
 • [11] PŘÍHONSKÁ, J.: Aktivizující činnosti při rozvoji kombinatorického myšlení žáků prvního stupně základní školy. Faculty of Natural Science Constantine  the Philosopher  University Nitra. ACTA MATHEMATICA 15, p. 121-127. ISBN 978-80-558-0135-3.
 • [12] PŘÍHONSKÁ, J.: Motivace v přípravě studentů učitelství prvního stupně ZŠ. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Matematika v primárnej škole, Prešov 2013, s. 191-195. ISBN 978-80-555-0765-1

AFG Abstrakty příspěvků ze zahraničních konferencí

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Využití prezentačního software při výuce matematiky.
  In: Sborník 38. konferencia slovenských matematikov, Liptovský Ján 2006, s. 40.
  ISBN 80-8070-612-3.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: Prezentační software a jeho uplatnění v matematice. In: Sborník 39. konferencia slovenských matematikov, Jasná pod Chopkom 2007, s. 27. ISBN 978-80-8070-772-9.
 • [03] GRÉGR, J., MIDAS, B., PERNÝ, J., PŘÍHONSKÁ, J., SLAVÍK, M.: Rozvoj prostorové představivosti v chemii. In.: Chem. listy *100*, 691 (2006), 58. sjezd asociací chemických společností, Ústí nad Labem, 4. - 8. 9. 2006, 30 %. ISSN 0009-2770.
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J.: „Lháři“ aneb pravděpodobnost v praxi. In: Sborník konference s mezinárodní účastí, Tále 2009, s. 43. ISBN 978-80-8083-743-3.(http://www.pdf.umb.sk/~mat/konf/Zbornik_abstrakty.pdf).
 • [05] PŘÍHONSKÁ, J.: Projektové práce studentů primárního vzdělávání. In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, Prešov 2009, s. 572-580. ISBN 978-80-555-0014-0.
 • [06] PŘÍHONSKÁ, J.: Výuka didaktiky v rámci studia matematiky na FP TUL. In: zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie „Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík“, Ružomberok 2011, VERBUM – vydavatel’stvo KU. ISBN 978-80-8084-689-3

DOMÁCÍ VĚDECKÉ PRÁCE

AFD Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J., VILD, J.: Hasseovské diagramy ve výuce. In: Sborník Mezin. konf. kateder matem. připr. učitele matematiky. TU v Liberci 2000, s. 91-96. 50%. ISBN 80-7083-445-5.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: Řešitelské strategie s využitím teorie grafů v učivu základní školy. In: Sborník Mezinárodní věd. konf. „Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy“. UP Olomouc, 2002, s. 149-153. ISBN 80-244-0440-0.
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J.: MORFISMY“ – aneb netradiční přístup k úlohám. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí věnované počátečnímu vyučování matematiky. ZČU Plzeň, 2003, s. 69-73. ISBN 80-7082-955-9.
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J.: Teorie grafů na základní škole. In: Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky. Praha 2000, s.18-19. ISBN 80-7290-023-4.
 • [05] PŘÍHONSKÁ, J.: Grafy v učivu základní školy. Pracovní dílna Dva dny s didaktikou matematiky. In: Sborník příspěvků ze semináře katedry matematiky a didaktiky matematiky. Praha 2003, s. 109-115. ISBN 80-7290-143-5.
 • [06] PŘÍHONSKÁ, J.: Fenomenologická analýza – práce s žákovou chybou. Graf jako nástroj porozumění matematickým myšlenkám - didaktická analýza. In: Sborník příspěvků Mezinárodní věd. konference Prezentace matematiky. TU v Liberci, Fakulta pedagogická, 2003, s. 99-109. ISBN 80-7083-739-X.
 • [07] VILD, J., PŘÍHONSKÁ, J.: (Applications of) Discrete Mathematics in (Presentation of) Discrete Mathematics. In: Sborník mezin. konfer. "60=22·3·5?". TU v Liberci, 2002, s. 67-74. 30 %. ISBN 80-7083-580-X.
 • [08] VILD, J., PŘÍHONSKÁ, J.: Počítání s permutacemi v úvodu do algebry. In: Sborník příspěvků Mezinárodní věd. konference Prezentace matematiky – 2. část. TU v Liberci, Fakulta pedagogická, 2003, s. 81-90, 30%. ISBN 80-7083-776-4.
 • [09] PŘÍHONSKÁ, J.: Analýza žákovského řešení. In sborník příspěvků mez. konference Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. UP Olomouc 2004, s. 211-218. ISBN 80-244-0818-X.
 • [10] PŘÍHONSKÁ, J.: Separované modely Pascalova trojúhelníka. Poster. In: Sborník příspěvků ICPM ´04. TU v Liberci, Fakulta pedagogická , s.115-123. ISBN 80-7083-924-4.
 • [11] PŘÍHONSKÁ, J.: Barevné kostky aneb matematika hrou. In: Sborník mezinárodní konference ICPM ´05, TU v Liberci 2006, s. 203 – 209. ISBN: 80-7372-055-8.
 • [12] PŘÍHONSKÁ, J., GRÉGR, J.: Prostorová představivost ve strukturální chemii. 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Plzeň 2006, s. 231-235, 50%. ISBN 80-86843-09-2.
 • [13] PŘÍHONSKÁ, J.: Užití grafů v ekonomii – didaktická průprava. In: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference „Kvantitativní metody a modely v ekonomii“. Brno, Masarykova univerzita 2006, str. 80 - 86. ISBN: 80-210-4083-1.
 • [14] PŘÍHONSKÁ, J.: Constructive Approach in Solving Problem. In: Sborník mezinárodní konference ICPM ´06, TU v Liberci 2006, s. 161-169. ISBN: 80-7372-153-8.
 • [15] PŘÍHONSKÁ, J.: Tvořivost při rozvoji prostorové představivosti. In: Sborník příspěvků z konference 11. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň, Srní 2008. ISBN 978-80-86843-21-6, ISBN 978-80-86843-21-3 (CD-ROM).
 • [16] PŘÍHONSKÁ, J.: Matematické hry a hlavolamy jako prostředek k rozvoji prostorové představivosti. In: Sborník z mezinárodní konference Experience in Further Education of Teachers in Mathematics, Ostravská univerzita, Ostrava 2008. ISBN 978-80-7368-621-5.
 • [17] PŘÍHONSKÁ, J.: Tvořivost studentů primárního vzdělávání v matematice. In: Sborník příspěvků z konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci 2008. ISBN 978-80-86843-21-6.
 • [18] PŘÍHONSKÁ, J.: Tvořivost učitele ve vztahu k rozvoji myšlení žáka. In: Sborník příspěvků z konference Didaktika řečové a neřečové výchovy v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2008, s.135-149. ISBN 978-80-7414-088-4.
 • [19] PŘÍHONSKÁ, J.: Základní kurz kombinatoriky – budování pojmové struktury. In: Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí „Klíčové kompetence a jejich reflexe v přípravě učitelů primárního vzdělávání. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2010, s. 135 -144. ISBN 978-80-7372-699-7
 • [20] PŘÍHONSKÁ, J., TURČÍK,M., VILIMOVSKÁ, L., ČÁLKOVÁ,T.:Interaktivní tabule jako jeden z prostředků IKT pro aktivizaci žáka. In: Sborník Celostátní setkání učitelů matematiky všech stupňů škol. Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň, Srní 2010, s. 215-221. ISBN 978-80-86843-29-2, ISBN 978-80-86843-30-8 (CD-ROM).
 • [21] PŘÍHONSKÁ, J.: Project works of students – future teachers. In: Proceedings of Inteantional Conference PRESENTATION of MATHEMATICS’09. Technical University of Liberec, 2010, s. 167-174. ISBN 978-80-7372-578-5.
 • [22] PŘÍHONSKÁ, J.: Shodné a rozdílné aspekty matematické edukace v primární škole na Slovensku a v České republice. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Mathematica 4., sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí „Mathematical Education in Context of Changes in Primary School“. Olomouc, 2010, s. 245 - 250. ISBN 978-80-244-2511-5, ISSN 0862-9765.
 • [23] PŘÍHONSKÁ, J. – VILIMOVSKÁ , L. - ČÁLKOVÁ, T.: Aktivizující metody ve výuce s využitím IKT technologií na základní škole. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Mathematica 4., sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí „Mathematical Education in Context of Changes in Primary School“. Olomouc, 2010, s. 250-255. ISBN 978-80-244-2511-5, ISSN 0862-9765.
 • [24] PŘÍHONSKÁ, J.: Rozvoj logického myšlení žáků. In: ACTA MATHEMATICA 13, Faculty of natural science, Constantine the Philosopher University Nitra, 2010, s. 219-225. ISBN 978-80-8094-781-1.
  Dostupné: http://www.nmk2010.fpv.ukf.sk/
 • [25] PŘÍHONSKÁ, J.: Problem solving in interactive environment. In: Usta ad Albim BOHEMICA, 2010, roč. X, č. 1. PF UJEP Ústí nad Labem, , s.71-77. ISSN 1802-825
 • [26] PŘÍHONSKÁ, J.: How to activate pupils in mathematics. In: Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS’10. Technical University of Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-724-6
 • [27] Příhonská, J.: Kombinatorické úlohy na základní škole. In: Sborník vědecké konference Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.190-195. ISBN 978-80-7043-992-0.
 • [28] PŘÍHONSKÁ, J.: Problem Solving with Focus on Development of Combinatorial Thinking. In: Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS’11. Technical University of Liberec, 2011, s. 249-259. ISBN 978-80-7372-773-4
 • [29] PŘÍHONSKÁ, J.: Fairy Tale Wold as an Environment for Development of Pupil’s Thinking. In: Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS’11. Technical University of Liberec, 2012, s. 217-225. 978-80-7372-868-7
 • [30] PŘÍHONSKÁ, J.: Nadaný žák v matematice na prvním stupni základní školy. In: Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí „Inovativní přístupy v primárním vzdělávání“. Liberec 2013, s. 114 – 121. ISBN 978-80-7494-046-0.
 • [31] PŘÍHONSKÁ, J.: Využití IT ve výuce matematiky v primární škole. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Mathematica 6., sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí „Mathematical Education in Primary School – tradition, inovation“. Olomouc, 2014, s. 208 - 213. ISBN 978-80-244-4062-0, ISSN 0862-9765.
 • [32] PŘÍHONSKÁ, J. Domino jako didaktická pomůcka k rozvoji logicko-kombinačního myšlení žáka. In: Sborník konference Elementary Mathematics Education 2016 - Primární matematické vzdělávání v souvislostech. UP v Olomouci,  s.195-200. ISBN 978-80-905281-3-0

ADF Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Teorie grafů na základní škole (1). In: Učitel matematiky, č. 1 (53), roč. 13, 2004, str. 9-19. ISSN 1210 – 9037.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: Teorie grafů na základní škole (2). In: Učitel matematiky, č. 2 (54), roč. 13, 2005, str. 84-88. ISSN 1210 – 9037.
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J.: Teorie grafů na základní škole (3). In: Učitel matematiky, č. 3 (55), roč. 13, 2005, str. 148-162. ISSN 1210 – 9037
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J.: Separované modely Pascalova trojúhelníka (1). In: Učitel matematiky, roč. 15, č. 1 (61), 2006, s. 1-9.  ISSN 1210 – 9037.
 • [05] PŘÍHONSKÁ, J.: Separované modely Pascalova trojúhelníka (2). In: Učitel matematiky, č. 2 (62), roč. 15, 2007, str. 65-72. ISSN 1210 – 9037.

BED Vědecké práce v domácích vědeckých časopisech, recenzovaných vědeckých sbornících a vědeckých monografiích

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Konstruktivismus v odhalování metody číslování. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Mathematica 2., sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí „Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy“. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 202 - 207.
  ISBN 80-244-1311-6.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: Hlavolamy a prostorová představivost. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Mathematica VI., sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí „Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy“. Olomouc, 2008. ISBN 978-80-244-1963-3.
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J.: Rozvoj tvořivých projevů žáka. In: USTA ad Albim BOHEMICA 2/2008, Ústí nad Labem, 2009. ISSN 1213-7618.
  http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=137:kbo&catid=53:ostatni&Itemid=228
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J.: Tvořivost v matematice v přípravě učitele primární školy. In: USTA ad Albim BOHEMICA 2/2008, Ústí nad Labem, 2009. ISSN 1213-7618.
  http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=137:kbo&catid=53:ostatni&Itemid=228
 • [05] PŘÍHONSKÁ, J-VILIMOVSKÁ, L.: Kombinatorické úlohy na prvním stupni základní školy. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica 2012, MATHEMATICA VIII, s. 221-226 ISBN 978-80-244-3048-5, ISSN 0862-9765.
 • [06] PŘÍHONSKÁ, J.: Hry, stavebnice a hlavolamy jako didaktick prostředek pro rozvoj prostorové představivosti. In:  Molnár, J. a kol: GEOMETRICKÁ PŘEDSTAVIVOST.UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc 2014, S. 83-101. ISBN 978-80-244-4057-6.
  Dostupné jako elektronická kniha: 
  http://flexibooks.cz/geometricka-predstavivost/d-72645/#.VBGEhsJ_uQU
 • [07] PŘÍHONSKÁ, J. Digitální matematika / Matematika a její aplikace. In: J. BERKI (Ed.). Jak podpořit výuku e-technologiemi. TUL 2014, s. 165-211. ISBN 978-80-7494-134-4

REDAKČNÍ A SESTAVOVATELSKÉ PRÁCE, EDITORSTVÍ VĚDECKÝCH PUBLIKACÍ, PREPRINTY, DISERTAČNÍ PRÁCE

FAI Editorství sborníků

 • [01] Mezinárodní konference kateder matematiky fakult připravujících učitele matematiky
  TU v Liberci, 2000. ISBN 80-7083-445-5.
 • [02] Mezinárodní konference „60 = 22⋅3⋅5?“, Liberec 2001, 1. část. ISBN 80-7083-580-X.
 • [03] Mezinárodní konference „60 = 22⋅3⋅5?“, Liberec 2001, 2. část. ISBN 80-7083-582-6.
 • [04] Mezinárodní konference Prezentace matematiky ´04, Liberec 2004. ISBN 80-7083-924-4.
 • [05] Mezinárodní konference Prezentace matematiky ´05, Liberec 2005. ISBN 80-7372-055-8.
 • [06] International Conference Presentation of Mathematics ´06, Liberec 2006. ISBN 80-7372-153-8.
 • [07] International Conference Presentation of Mathematics ´07, Liberec 2007. ISBN 978-80-7372-252-4.
 • [08] International Conference Presentation of Mathematics ´08, Liberec 2008.
 • [09] International Conference Presentation of Mathematics ´12, Liberec 2012.

AFJ Preprinty vědeckých prací

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Problem solving in the didactics of mathematics (část 3). In: Stehlíková, N. - Čmejrková, K. - Příhonská, J.: Výzkum v didaktice matematiky – vývoj a perspektivy. [Pracovní materiál doktorandského semináře - 1. část.] Preprint KMDM PedF UK, Praha 2001.

AFH Abstrakty příspěvků z domácích konferencí

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: The graphs in school mathematics – the development of solving strategies. In: Proceedings of International Symposium Elementary Maths Teaching. Prague, Charles University, Faculty of Education, 2003. ISBN 80-7290-132-X.
 • [02] PŘÍHONSKÁ, J.: Identical and Different Aspects of Mathematical Education in Primary School in Slovakia and Czech Republic. In: The Conference Proceeding Abstracts, Palacký University in Olomouc, Faculty of Education, Olomouc 2010. ISBN 978-80-244-2512-2.
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J., VILIMOVSKÁ, L., ČÁLKOVÁ,T.: Activating Methods with Usage of ICT Technology in Teaching Mathematics in the Basic School. In: The Conference Proceeding Abstracts, Palacký University in Olomouc, Faculty of Education, Olomouc 2010. ISBN 978-80-244-2512-2.

GII Odborné články a recenze v časopisech a recenzovaných sbornících

 • [01] 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Srní 2006.
  (Vedoucí sekce: Některé problémy vyučování matematice a jeho evaluace na ZŠ.
  - recenze 13 příspěvků)
 • [02] Tvořivost v počátečním vyučování matematiky, Plzeň 2011. Recenze 3 příspěvků

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNÍ, RESP. METODICKÉ TEXTY

BCI Skripta

 • [01] PŘÍHONSKÁ, J.: Berličky z algebry. [Skriptum TUL.] Technická univerzita v Liberci, Liberec 2007, 100 s. ISBN 978-80-7372-267-8.
 • [02] PŘÍVRATSKÁ, J., PŘÍHONSKÁ, J.: Opakování středoškolské matematiky (sbírka úloh). Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL, 2004.
 • [03] PŘÍVRATSKÁ, J., PŘÍHONSKÁ, J.: Opakování středoškolské matematiky (sbírka úloh). Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL, 2005.
 • [04] PŘÍVRATSKÁ, J., PŘÍHONSKÁ, J.: Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL (sbírka úloh). [Skriptum TUL.] TU v Liberci, 2006, s. 211. ISBN: 80-7372-089-2.
 • [05] PŘÍVRATSKÁ, J., PŘÍHONSKÁ, J.: Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL (sbírka úloh) – opravené a doplněné vydání. [Skriptum TUL.] TU v Liberci, 2011, s. 235. ISBN: 978-80-7372-764-2
 • [06] PŘÍVRATSKÁ, J., PŘÍHONSKÁ, J.: Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL (sbírka úloh) – 3. opravené a doplněné vydání. [Skriptum TUL.] TU v Liberci, 2013, s. 237. ISBN: 978-80-7372-990-5
 • [07] PŘÍHONSKÁ, J.: Dělení úloh - Metody řešení. (Průvodce studiem pro výběrový seminář). [Skriptum TUL] Liberec, 2014. 84 s. ISBN 978-80-7494-010-1
 • [08] PŘÍHONSKÁ, J.: Kombinatorické problémy - Aplikace a metody řešení. [Skriptum TUL] Liberec, 2014. 123 s. ISBN 978-80-7494-017-0

GII Různé publikace a dokumenty, které není možné zařadit do žádné z předcházejících kategorií

 • [01] Recenze skript: Perný, J.: Kapitoly z elementární aritmetiky I. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2009. ISBN 978-80-7372-572-3
 • [02] Recenze skript: Perný, J.: Kapitoly z elementární aritmetiky II. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2010. ISBN 978-80-7372-698-0
 • [03] PŘÍHONSKÁ, J.: Fairy Tale Wold as an Environment for Development of Pupil’s Thinking. Poster. Faculty of Natural Science Constantine  the Philosopher  University Nitra. ACTA MATHEMATICA 15. ISBN 978-80-558-0135-3
 • [04] PŘÍHONSKÁ, J.: Fairy Tale Wold as an Environment for Development of Pupil’s Thinking. Poster. FIRSTMATH - Trends in Mathematics Education ReformConference, March 5, 2013, Prague, Czech Republic, Book of Contributions
  http://firstmath.educ.msu.edu/wp-content/uploads/2011/01/Book-of-abstracts.pdf

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky